Od početka listopada 2022. godine Udruga Ardura je partner Udruženju “Djeca prva” na projektu “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece”.

Strateški dokumenti i zakonodavni okvir ističu potrebu zaštite prava djece, posebno djece u nepovoljnom položaju. Iako postoji napredak, statistički podaci relevantnih institucija, istraživanja, analize i prakse pokazuju da je realizacija temeljnih prava djece nedostatna. OCD-i koji pružaju usluge ranjivim skupinama poznaju problematiku, no često nemaju dostatne kapacitete za veći angažman u praćenju javnih politika i zagovaranju prava djece.

Stoga se provedbom projekta planira doprinijeti zaštiti prava djece kroz jačanje suradnje, analitičkih, zagovaračkih i organizacijskih kapaciteta OCD-a okupljenih u Mrežu udruga za zaštitu prava djece, transparentno i strukturirano praćenje javne politike za djecu koje će pridonijeti jasnoći i vjerodostojnosti nalaza kojima će se nastojati utjecati na bolju zaštitu prava djece te osnaživanje ranjivih skupina, djece i članova njihovih obitelji, kroz uključivanje u istraživanje potreba, informiranje o pravima i zakonodavnom okviru te javnu kampanju usmjerenu na cijelu zajednicu. Na taj način doprinosi se realizaciji prava djece odnosno socijalnoj pravdi i društvenom uključivanju.

Projekt financira: Active citizens fund Iceland, Liechtenstein and Norway

Nositelj projekta: Udruženje „Djeca prva“

Partneri na projektu:
– Hrabri telefon,
– SOS Dječje selo Hrvatska,
– Udruga Ardura Šibenik,
– SOS Dječje selo Norveška

Trajanje projekta: 01.10.2022.-31.12.2023.